વિડિઓ

Ivermectin કાચો માલ

80% ટિયામુલિન હાઇડ્રોજન ફ્યુમરેટ પ્રીમિક્સ

1% Ivermectin ઈન્જેક્શન

મરઘાંની દવાઓ