ઘેટાં/બકરી-પશુ ચિકિત્સા દવાઓ

  • બેનર1
  • bnaner2
  • બેનર3
  • બેનર 4
  • બેનર 5
નીચે વેટરનરી દવાઓ છે જે માટે સૂચવવામાં આવી શકે છેઘોડો.માટે આ દવાઓહોરseવિવિધ ડોઝ સ્વરૂપોમાં આવે છે, જેમાં મૌખિક દ્રાવણ, બોલસ, ઇન્જેક્શન, પ્રિમિક્સ, દ્રાવ્ય પાવડર અને તેથી વધુ, લોકપ્રિય ઉત્પાદનો છે1% ivermectin ઈન્જેક્શન, LA 20% oxytetracycline ઈન્જેક્શન, penstrep 20/20 ઈન્જેક્શન, 600mg albendazole bolus, multivitamin injection, levamisole+oxyclozanide સસ્પેન્શન, 12.5% ​​અમિતાઝ સોલ્યુશન,પ્રોકેઈન પેનિસિલિન ઈન્જેક્શન માટે પાવડરઅને તેથી વધુ.