વિડિયો

Ivermectin કાચો માલ

1% Ivermectin ઈન્જેક્શન

80% ટિયામુલિન હાઇડ્રોજન ફ્યુમરેટ પ્રીમિક્સ

કંપની પરિચય

કંપની વિડિઓ

ઈન્જેક્શન ઉત્પાદન લાઇન

પ્રિમિક્સ પ્રોડક્શન લાઇન

મરઘાંની દવાઓ